cs

Všeobecné podmínky

CX1 Exchange (FSIT GmbH)

Jazyk se změnil na češtinu


Stav dat: 01.01.2023

Pozor: jedná se o strojový překlad. Pouze německá verze je právně závazná.

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi společností FSIT GmbH a uživateli tzv. dealerské zóny pro služby platformy CX1 (výměna vozidel) a jejích rozhraní.

§1 Obecné
Společnost FSIT GmbH, Im Grund 17, 53840 Troisdorf, Německo (zkráceně "FSIT") se specializuje na vývoj softwaru a nabízí jej ve formě softwaru jako služby (SaaS) a rozhraní API.

§2 Změny
Společnost FSIT si vyhrazuje právo kdykoli provést změny platformy a souvisejících rozhraní, zcela nebo částečně je ukončit, jakož i změnit nákladové a/nebo úvěrové modely, a to po předchozím řádném oznámení. Společnost FSIT může tyto VOP s účinností do budoucna měnit a upravovat.

§3 Typy použití
Rozlišují se tři typy použití (rolí). Uživatel může zastávat jednu nebo více z těchto rolí: 1. dodavatel/prodejce vozidel, 2. kupující vozidel, 3. zprostředkovatel.
Dodavatel nebo prodejce (1) nabízí svá vozidla prostřednictvím burzy vozidel. Záznamy o vozidlech jsou předávány např. prostřednictvím rozhraní.
Kupující (2) vyhledává nabídky vozidel a může zaslat žádost o koupi přímo prodávajícímu prostřednictvím platformy.
Zprostředkovatel (3) získává pro platformu kupující a/nebo prodávající a dostává podíl z poplatku za obchodování (viz § 4) ve formě provize (na platformě nazývané "cashback"). Výši provize lze zobrazit v položce menu "Ceny" (ve veřejné části webových stránek).
Pro jednoznačné přiřazení zprostředkovatele a odkazovaného kupujícího/prodávajícího musí tento při své registraci zadat řetězec znaků (na platformě nazývaný "promocode"), který mu zprostředkovatel poskytl.

§4 Obchodní poplatek
Za žádost o koupi vozidla, kterou si vyžádal kupující a potvrdil prodávající, se oběma stranám účtuje poplatek za obchodování. Výši tohoto poplatku lze zobrazit v položce menu "Ceny" (ve veřejné části webových stránek).
Nákup vozidla se uskutečňuje na základě předběžné smlouvy, která je poskytována prostřednictvím platformy. Kupující a prodávající jsou odpovědní za smluvní uspořádání vlastní kupní transakce. FSIT nebo platforma vystupují pouze jako zprostředkovatel.

§5 Vypořádání
Ve vhodných intervalech, např. měsíčně, se vypořádávají naběhlé obchodní poplatky a/nebo provize. Přehled s výše uvedenými částkami má každý uživatel k dispozici ve své interní části platformy.

§6 Doba platnosti a ukončení této smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může smlouvu kdykoli vypovědět s účinností od konce aktuálního zúčtovacího období.
Pokud uživatel využívá výhradně bezplatné služby, jsou obě strany oprávněny smlouvu kdykoli vypovědět. Společnost FSIT může smlouvu vypovědět zejména v případě, že uživatel delší dobu nevyužívá bezplatně poskytované služby.

§7 Uzavření smlouvy
Pro uzavření smlouvy o službách FSIT v rámci této smlouvy je nejprve nutné zadat e-mailovou adresu a heslo. Aktivní používání později vyžaduje zadání fakturační adresy a platebních údajů. Společnost FSIT si vyhrazuje právo odmítnout uživatele.

§8 Dostupnost
FSIT se snaží poskytovat své služby co nejdůsledněji. Na to však uživatel nemá žádný nárok. Mohou se vyskytnout výpadky, např. kvůli údržbě nebo přerušení služeb.

§9 Autorská práva a duševní vlastnictví
Společnost FSIT uděluje uživateli nevýhradní, nepřevoditelné a nesublicencovatelné celosvětové právo používat produkty pro své interní účely po dobu trvání a v rozsahu této smlouvy.

§10 Povinnosti zákazníka
Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje poskytnuté společností FSIT v bezpečí a zavazuje se je nepředávat třetím stranám.
Uživatel není oprávněn předávat nebo přeprodávat přístupová oprávnění nebo svůj přístup k produktům třetím osobám. Uživatel je povinen dodržovat všechna zákonná ustanovení pro shromažďování, zpracování a používání údajů.
Uživatel smí produkty používat pouze v souladu s platnými zákony. To zahrnuje i zákony a předpisy o kontrole vývozu.

§11 Postup pro podávání stížností
Evropská komise poskytuje online platformu pro podávání stížností (platforma ODR). Je přístupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost FSIT není ochotna ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele.

§12 Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky uživatele se nestávají součástí smlouvy, pokud s nimi společnost FSIT výslovně písemně nesouhlasí.
Změny této smlouvy a všech vedlejších smluv, včetně specifikace služeb, hlavní části této smlouvy a všech příloh, musí být provedeny písemně. To platí i pro zrušení této doložky písemné formy.
Uživatel může započíst pohledávky vůči společnosti FSIT nebo uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protipohledávka je nesporná, právně prokázaná nebo je ve vzájemném vztahu s příslušnou pohledávkou.
Tato smlouva se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních ustanovení. Je-li uživatel spotřebitelem ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), zůstávají nedotčena závazná zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele podle práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.
Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Siegburg za předpokladu, že smluvní strany jsou obchodníci, uživatel nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v jiném členském státě EU, jeho trvalé bydliště bylo po vstupu těchto všeobecných obchodních podmínek v platnost přesunuto do zahraničí nebo jeho bydliště či obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo.