nl

Algemene voorwaarden

CX1 Uitwisseling (FSIT GmbH)

Taal veranderd in Nederlands


Gegevensstatus: 01.01.2023

Attentie: dit is een automatische vertaling. Alleen de Duitse versie is juridisch bindend.

Deze AV regelen de contractuele relatie tussen FSIT GmbH en de gebruikers van de zogenaamde dealerzone voor de dienstverlening van het CX1-platform (uitwisseling van voertuigen) en zijn interfaces.

§1 Algemeen
FSIT GmbH, Im Grund 17, 53840 Troisdorf, Duitsland (kortweg "FSIT") is gespecialiseerd in de ontwikkeling van software en biedt deze aan in de vorm van Software as a Service (SaaS) en API-interfaces.

§2 Wijzigingen
FSIT behoudt zich het recht voor het platform en de bijbehorende interfaces te allen tijde te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te heffen, alsmede de kosten- en/of kredietmodellen te wijzigen, na passende kennisgeving. FSIT kan deze AV voor de toekomst wijzigen en aanpassen.

§3 Soorten gebruik
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gebruik (rollen). De gebruiker kan een of meer van deze rollen aannemen: 1. leverancier/verkoper van voertuigen, 2. koper van voertuigen, 3. tussenpersoon.
De leverancier of verkoper (1) biedt zijn voertuigen aan via de Voertuigenbeurs. De voertuiggegevensrecords worden bijvoorbeeld via een interface verzonden.
De koper (2) zoekt naar voertuigaanbiedingen en kan rechtstreeks via het platform een koopaanvraag indienen bij de verkoper.
De tussenpersoon (3) werft kopers en/of verkopers voor het platform en ontvangt een deel van de handelsvergoeding (zie §4) in de vorm van een commissie (op het platform "cashback" genoemd). Het bedrag van de commissie kan worden bekeken in het menu-item "Prijzen" (in het openbare gedeelte van de website).
Voor de duidelijke toewijzing van de tussenpersoon en de doorverwezen koper/verkoper moet deze laatste in zijn registratie een tekenreeks invoeren (op het platform "promocode" genoemd) die de tussenpersoon hem heeft gegeven.

§4 Handelsvergoeding
Voor een verzoek tot aankoop van een voertuig dat door de koper is aangevraagd en door de verkoper is bevestigd, worden aan beide partijen handelskosten in rekening gebracht. Het bedrag van deze vergoeding kan worden bekeken in het menu-item "Prijzen" (in het openbare gedeelte van de website).
De aankoop van het voertuig vindt plaats op basis van een voorlopig contract, dat via het platform wordt verstrekt. Koper en verkoper zijn verantwoordelijk voor de contractuele regeling van de eigenlijke aankooptransactie. FSIT of het platform fungeert slechts als tussenpersoon.

§5 Schikking
Met passende tussenpozen, bijvoorbeeld maandelijks, worden de opgebouwde handelsprovisies en/of provisies verrekend. Een overzicht met de bovengenoemde bedragen is beschikbaar voor elke gebruiker in zijn interne ruimte van het platform.

§6 Duur en beëindiging van deze overeenkomst
De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen met ingang van het einde van de lopende factureringsperiode.
Voor zover de gebruiker uitsluitend gebruik maakt van gratis diensten, hebben beide partijen het recht het contract te allen tijde op te zeggen. FSIT kan het contract met name opzeggen indien de gebruiker gedurende langere tijd geen gebruik heeft gemaakt van de gratis ter beschikking gestelde diensten.

§7 Totstandkoming van het contract
Voor het afsluiten van een contract voor de diensten van FSIT in het kader van deze overeenkomst is in eerste instantie de invoer van een e-mailadres en een wachtwoord vereist. Voor een actief gebruik moeten later een factuuradres en betalingsgegevens worden ingevoerd. FSIT behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren.

§8 Beschikbaarheid
FSIT probeert haar diensten zo consistent mogelijk aan te bieden. De gebruiker kan hier echter geen aanspraak op maken. Onderbrekingen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of serviceonderbrekingen.

§9 Auteursrecht en intellectuele eigendom
FSIT verleent de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar wereldwijd recht om de producten voor haar interne doel te gebruiken voor de duur en binnen de reikwijdte van de overeenkomst.

§10 Verplichtingen van de klant
De gebruiker is verplicht de door het FSIT verstrekte toegangsgegevens veilig te bewaren en verbindt zich ertoe deze niet aan derden door te geven.
De gebruiker is niet gerechtigd de toegangsrechten of zijn toegang tot de producten aan derden door te geven of door te verkopen. De gebruiker is verplicht alle wettelijke bepalingen inzake het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens na te leven.
De gebruiker mag de producten alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit omvat wetten en voorschriften inzake exportcontrole.

§11 Klachtenprocedure
De EU-Commissie biedt een online platform voor onlineklachten (ODR-platform). Het is toegankelijk via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. FSIT is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§12 Slotbepalingen
De algemene voorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij FSIT daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
Wijzigingen in deze overeenkomst en alle aanvullende overeenkomsten, met inbegrip van de specificatie van de diensten, het hoofddeel van deze overeenkomst en eventuele aanhangsels, moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor de annulering van dit schriftelijke formulier.
De gebruiker kan slechts vorderingen jegens FSIT verrekenen of een retentierecht doen gelden indien zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld is of indien de tegenvordering in een onderlinge verhouding tot de betrokken vordering staat.
Op deze Overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en bepalingen inzake wetsconflicten. Indien de gebruiker een consument is in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), blijven dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument volgens het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, onverlet.
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is Siegburg, op voorwaarde dat de contracterende partijen handelaars zijn, de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, zijn vaste woonplaats na de inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden naar het buitenland is verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is.