pl

Ogólne zasady i warunki

CX1 Exchange (FSIT GmbH)

Zmieniono język na polski


Status danych: 01.01.2023

Uwaga: to jest tłumaczenie maszynowe. Tylko wersja niemiecka jest prawnie wiążąca.

Niniejsze OWU regulują stosunek umowny pomiędzy FSIT GmbH a użytkownikami tzw. strefy dealerskiej w zakresie obsługi platformy CX1 (giełda pojazdów) i jej interfejsów.

§1 Ogólne
FSIT GmbH, Im Grund 17, 53840 Troisdorf, Niemcy (w skrócie "FSIT") specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i oferuje je w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz interfejsów API.

§2 Zmiany
FSIT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w platformie i związanych z nią interfejsach, do zaprzestania ich użytkowania w całości lub w części, jak również do zmiany modeli kosztowych i/lub kredytowych, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. FSIT może zmieniać i dostosowywać niniejsze OWU ze skutkiem na przyszłość.

§3 Rodzaje użytkowania
Rozróżnia się trzy rodzaje użytkowania (role). Użytkownik może przyjąć jedną lub więcej z tych ról: 1. dostawca/sprzedawca pojazdów, 2. nabywca pojazdów, 3. pośrednik.
Dostawca lub sprzedawca (1) oferuje swoje pojazdy za pośrednictwem Giełdy Pojazdów. Zapisy danych pojazdu są przekazywane np. przez interfejs.
Kupujący (2) wyszukuje oferty pojazdów i może złożyć zapytanie o zakup do sprzedającego bezpośrednio za pośrednictwem platformy.
Pośrednik (3) rekrutuje kupujących i/lub sprzedających na platformę i otrzymuje część opłaty transakcyjnej (patrz §4) w formie prowizji (zwanej na platformie "cashback"). Wysokość prowizji można sprawdzić w pozycji menu "Ceny" (w publicznej części strony internetowej).
W celu jednoznacznego przyporządkowania pośrednika i poleconego kupującego/sprzedawcy, ten ostatni musi wpisać w swojej rejestracji ciąg znaków (zwany na platformie "promocode"), który przekazał mu pośrednik.

§4 Opłata handlowa
Obie strony są obciążane opłatą handlową za wniosek o zakup pojazdu, który został złożony przez kupującego i potwierdzony przez sprzedającego. Wysokość tej opłaty można sprawdzić w punkcie menu "Ceny" (w publicznej części witryny).
Zakup pojazdu odbywa się na podstawie umowy przedwstępnej, która jest udostępniana za pośrednictwem platformy. Kupujący i sprzedający są odpowiedzialni za umowne ustalenia dotyczące rzeczywistej transakcji zakupu. FSIT lub platforma działa jedynie jako pośrednik.

§5 Rozliczenie
W odpowiednich odstępach czasu, np. miesięcznie, rozliczane są naliczone opłaty i/lub prowizje handlowe. Zestawienie z wymienionymi kwotami jest dostępne dla każdego użytkownika w jego wewnętrznej strefie platformy.

§6 Termin i rozwiązanie niniejszej umowy
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
O ile użytkownik korzysta wyłącznie z usług bezpłatnych, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie. FSIT może wypowiedzieć umowę w szczególności, gdy Użytkownik przez dłuższy czas nie korzystał z usług świadczonych nieodpłatnie.

§7 Formułowanie umowy
Do zawarcia umowy o świadczenie usług przez FSIT w ramach niniejszej umowy wymagane jest podanie adresu e-mail i hasła. Aktywne korzystanie wymaga później podania adresu rozliczeniowego i informacji dotyczących płatności. FSIT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia użytkownika.

§8 Dostępność
FSIT stara się świadczyć swoje usługi w sposób jak najbardziej spójny. Użytkownik nie ma jednak do tego prawa. Mogą wystąpić przestoje, np. w związku z pracami konserwacyjnymi lub przerwami w świadczeniu usług.

§9 Prawa autorskie i własność intelektualna
FSIT przyznaje użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu na całym świecie prawo do korzystania z produktów do celów wewnętrznych na czas trwania i w zakresie umowy.

§10 Obowiązki klienta
Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania danych dostępowych przekazanych przez FSIT i zobowiązuje się nie przekazywać ich osobom trzecim.
Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania lub odsprzedawania osobom trzecim uprawnień dostępu lub swojego dostępu do produktów. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.
Użytkownik może korzystać z produktów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje to prawa i przepisy dotyczące kontroli eksportu.

§11 Procedura składania skarg
Komisja UE udostępnia platformę internetową do składania skarg online (platforma ODR). Dostęp do niego jest możliwy pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. FSIT nie chce ani nie ma obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubowną komisją konsumencką.

§12 Przepisy końcowe
Ogólne warunki handlowe użytkownika nie stają się częścią umowy, chyba że FSIT wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.
Zmiany niniejszej umowy oraz wszystkich umów dodatkowych, w tym specyfikacji usług, głównej części niniejszej umowy oraz wszelkich załączników, wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również odwołania od niniejszej klauzuli formy pisemnej.
Użytkownik może kompensować roszczenia wobec FSIT lub dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest bezsporne, prawnie stwierdzone lub gdy roszczenie wzajemne pozostaje we wzajemnym związku z danym roszczeniem.
Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów kolizyjnych. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumenta zgodnie z prawem kraju, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest Siegburg, o ile strony umowy są kupcami, użytkownik nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, jego stałe miejsce zamieszkania zostało przeniesione za granicę po wejściu w życie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa.